ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
táborozáshoz


Jelen általános szerződési feltételeket a Lurkó Kuckó Kreatív Készségfejlesztő Pont vezetője a www.lurkokucko.hu oldal szerkesztője: Tajti Mária E. V.
Székhelye: 1184 Budapest, Esztergályos u. 5.
Telefon: +3620-381-5584
E-mail:
lurkokucko18@gmail.com
tajtimaria@t-online.hu
Cégbejegyzés kelte: 2013. 02. 28
Nyilvántartási szám: 32054890
Adószám: 66137782-1-43
Fő tevékenység: 889106
a továbbiakban mit Szervező alkalmazza az általa szervezett Lurkó Táborban ( továbbiakban: Tábor) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

1. Jelen Általános szerződési feltételek kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi.

2. Jelen szerződés hatálya kiterjed a Táborban részt vevő kiskorú személyekre ( továbbiakban Gyermek) valamint azon törvényes képviselőjükre, aki a Táborban való részvételre a jelentkezést a szervezőnek megküldte ( továbbiakban : Szülő)

 

3. A Szervező a Lurkó Kuckóban nyaranta több héten át tábort szervez 5-12 éves gyermekek számára, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő Gyermek számára.

4. A részvétel előfeltételei:

    1. A Táborban legalább 5, legfeljebb 14 év életkorú Gyermek vehet részt;
    2. a Szülő a tábor részvételi díját határidőben megfizeti a Szervező részére;
    3. a Gyermeknek rendelkezik az egészségét igazoló dokumentummal;
    4. a Szülő a jelen szabályzatban foglaltakat elfogadja.

 

5. A Szülő  tudomásul veszi, hogy a Tábor a Gyermek számára alvási lehetőséget nem biztosít.

6. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre az alábbi napirend szerint:

07.30 – 08.30                     Gyerekek érkezése, felügyelet
08.30 – 09.00                     Reggeli
09.00 – 12.00                     Délelőtti program
12.00 – 13.00                     Ebéd
13.00 – 15.30                     Délutáni program (szabadtéri játékkal)
15.30-16.00                        Uzsonna
16.00 – 17.00                     Gyermekek átadása a szülőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot rugalmasan módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében.)

7. A 6. pontban megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket a tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 6. pontban megjelölt időben átveszi. A szülő köteles legkésőbb 17.00 órakor elvinni a Gyermeket a Táborból.

Ha a megjelölt érkezési idő előtt gyermeke számára felügyeletet igényel, az külön megbeszélés tárgyát képezi,
melynek díja megkezdett félóránként 1000 Ft/család
.

 

8. A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szülő helyben köteles megfizetni. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja a megadott témában, magyar nyelven folyik. (Ez alól kivétel a speciálisan kétnyelvű táborként hirdetett turnus, ahol angolul és magyarul folynak a programok.

9. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján írásban nyilatkozik arról, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, ill. a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

 

10. Amennyiben a Tábor ideje alatt a részvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig, (melyet orvos igazol) a Táborba nem viheti.
Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni.
Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kiesett napok pótlására egy későbbi, más tematikájú táborban vagy a tanév közben előre egyeztetett foglalkozáson nyílik lehetőség.

11. A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek.(Pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja, (nem fogad szót).

 

12. A táborozás során nincs lehetőség vásárlásra, ezért a gyermek ne hozzon pénzt a táborba.
A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Táborba hozott pénzért, eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget. (Pl.: mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)

1 3 . Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a Lurkó Kuckó belső szabályait és az ott dolgozó pedagógusok utasításait.

 

14. A Szülő vállalja, hogy a Táborban való részvételi díj előlegét 10000Ft/ fő/ turnus az online jelentkezési lap kitöltését követő 10 napon belül készpénzben, a helyszínen befizeti. A táborozás fennmaradó összegét a táborozás első napján szintén készpénzben a helyszínen fizeti be.

15. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, ill. módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek:
Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a Gyermek számára kiválasztott turnust adott év május 25. előtt lemondja, a Szervező a Tábor előlegének teljes összegét visszafizeti.
Május 25. utáni lemondás esetén (az előzetes költségek miatt) az előleg nem jár vissza.

 

Módosítási feltételek: A május 25. előtti módosítás esetén a módosítás díjtalan. A megjelölt időpont utáni módosítás esetén a Szervező a tábori előlegként meghatározott összeg felét szervezési-ügyintézési díjként felszámítja.
A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el. 

16. Amennyiben a Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, (pl. a tábor indításához szükséges minimális 6 fő nem jön össze), a már befizetett teljes előleg, ill. részvételi díj megilleti a Szülőt.

17. A Szülő a jelentkezéssel hozzájárul, hogy a Gyermeket a táborozás során gyalogosan étterembe és játszótérre vigyék a táboroztató nevelők.

18. A Szülő a táborozás során a Gyermeke által okozott kárt megtéríti.

19. A Szülő a jelentkezéssel kifejezettel elismeri, hogy a Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta. Tudomásul veszi, és kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lurkó Kuckó Táborában, foglalkozásain készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Tábor népszerűsítése céljából, a Lurkó Kuckó nyilvánosan elérhető internetes oldalán a (www.lurkokucko.hu oldalon,) (továbbá a Lurkó Kuckó népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra felhasználhassa.

 

20. Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.

Budapest, 2018. május 25.                                                                       

 

Vissza a XVIII. kerületi Lurkó Kuckó kezdő oldalára