Lurkó Kuckó főoldal
 
A Lurkó Kuckó címe

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
táborozáshoz


Jelen általános szerződési feltételeket a Lurkó Kuckó Kreatív Készségfejlesztő Pont vezetője a www.lurkokucko.hu oldal szerkesztője: Tajti Mária E. V.
Székhelye: 1184 Budapest, Esztergályos u. 5.
Telefon: +3620-381-5584
E-mail:
lurkokucko18@gmail.com;
Cégbejegyzés kelte: 2013. 02. 28
Nyilvántartási szám: 32054890
Adószám: 66137782-1-43
Fő tevékenység: 889106
a továbbiakban mit Szervező alkalmazza az általa szervezett Lurkó Táborban ( továbbiakban: Tábor) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

1. Jelen Általános szerződési feltételek kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi.

2. Jelen szerződés hatálya kiterjed a Táborban részt vevő kiskorú személyekre ( továbbiakban Gyermek) valamint azon törvényes képviselőjükre, aki a Táborban való részvételre a jelentkezést a szervezőnek megküldte ( továbbiakban : Szülő)

3. A Szervező a Lurkó Kuckóban nyaranta több héten át tábort szervez 6-12 éves gyermekek számára, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő Gyermek számára.

4. A részvétel előfeltételei:

    1. a Szülő a tábor részvételi díját határidőn belül megfizeti a Szervező részére;
    2. a Gyermeknek rendelkezik az egészségét igazoló dokumentummal;
    3. a Szülő a jelen szabályzatban foglaltakat elfogadja.

5. A Szülő  tudomásul veszi, hogy a Tábor a Gyermek számára alvási lehetőséget nem biztosít.

6. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre az alábbi napirend szerint:

07.30 – 08.30                     Gyerekek érkezése, felügyelet
08.30 – 09.00                     Reggeli
09.00 – 12.00                     Délelőtti program
12.00 – 13.00                     Ebéd
13.00 – 15.30                     Délutáni program (szabadtéri játékkal)
15.30-16.00                        Uzsonna
16.00 – 17.00                     Gyermekek átadása a szülőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot rugalmasan módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében.)

7. A 6. pontban megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket a tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 6. pontban megjelölt időben átveszi.
A szülő köteles legkésőbb 17.30 órakor elvinni a Gyermeket a Táborból. A 17 óra utáni felügyelet igényét a Szülői köteles megfelelő időben, legkésőbb 16.30-ig jelezni.

8. Amennyiben a szülő igényli a fél 8 előtti vagy a 17 óra utáni felügyeletet, azt a napidíjon felül, a megkezdett fél óránként 800 Ft/fő ellenében kérheti, melyet a tábor hetében, legkésőbb péntekig kell megfizetni.

9. A szolgáltatás (tábozoztatás) ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szülő lehetőleg utalással, esetleg helyben köteles megfizetni. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja a megadott témában, magyar nyelven folyik.

10. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján írásban nyilatkozik arról, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, és a táborozás előtti nem volt Covid fertőzöttel közvetlen kapcsolatban. Továbbá, hogy milyen plusz szolgáltatást és kedvezményt kíván igénybe venni.

11. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, ill. a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

12. Amennyiben a Tábor ideje alatt a részvevő Gyermek vagy egy háztartásban élő szülője (Covid fertőzésben) megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak, ill szülőjének teljes gyógyulásáig, (melyet orvos igazol) a Táborba nem viheti.

Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból azonnal elvinni.
Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kiesett napok pótlására elsősorban egy későbbi, más tematikájú táborban vagy a tanév közben előre egyeztetett foglalkozáson nyílik lehetőség.
(Orvosi igazolás ellenében a fennmaradó napok díját külön kérésre részben /maximum 80%-ban/ visszafizetjük.)

13. A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek.(Pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus, gyermekfelügyelő utasításait megtagadja, (nem fogad szót).

14. A táborozás során nincs lehetőség vásárlásra, ezért a gyermek ne hozzon pénzt a táborba.
A Gyermek hozhat a táborba mobiltelefont, okosórát..., de a Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Táborba hozott, eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget.

15 . Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a Lurkó Kuckó belső szabályait és az ott dolgozó pedagógusok kéréseit, utasításait.

16. A Szülő vállalja, hogy a Táborban való részvételi díj foglalóját 20.000Ft/ fő/ turnus az online jelentkezési lap kitöltését követően, a jelentkezés e-mailben történő elfogadása után, ( melyben az utaláshoz szükséges számlaszám is szerepel) 8 napon belül utalja, ill. (előzetes egyeztetést követően) a helyszínen készpénzben befizeti.
Amennyiben a foglaló előleg befizetése 10 napon belül nem történik meg, a jelentkezés semmisnek tekintendő.
A táborozás fennmaradó összegét legkésőbb a táborozás első napjáig, lehetőleg utalással vagy készpénzben a helyszínen fizeti be.

17. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, ill. módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek:
Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a Gyermek számára kiválasztott turnust adott év június 15. előtt lemondja, a Szervező a Tábor foglalójának felét visszafizeti.
Június 15. utáni lemondás esetén (az előzetes költségek miatt) a foglaló nem jár vissza.

Módosítási feltételek: A június 15. előtti turnusmódosítás esetén a (szabad helyek függvényében) a módosítás díjtalan. A megjelölt időpont utáni módosítás esetén a Szervező a tábori foglalóként meghatározott összeg negyedét (személyenként) szervezési-ügyintézési díjként felszámítja.
A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos ( e-mailben küldött) értesítést fogadnak el. 

18. Amennyiben a Tábor a Szervezőtől független, nem kiszámítható, (neki nem felróható okból) a táborozás megkezdése előtt meghiúsul, ide értve azt az esetet is, amikor a tábor indításához szükséges minimális létszám (8 fő) hiányzik, a befizetett teljes összeg megilleti a Szülőt.
A Szervező vállalja, hogy ez utóbbi esetben (létszámhiány) minden addigi jelentkezőt a tábor első napja előtt legkésőbb egy héttel e-mailben tájékoztat.

19. Amennyiben a táborozás közben következik be a Szervező ill. a táboroztató pedagógus/ok, felügyelő/k megbetegedése, akkor a Szülőt részarányosan illeti meg a befizetett összeg a tábor nem megvalósult napjaira.

20. A Szülő, a testvérek egyidejű táborozása, ill. több turnusban való részvétele esetén kedvezményeket vehet igénybe, melyek nem összevonhatóak.

21. A Szülő a jelentkezéssel hozzájárul, hogy a Gyermeket a táborozás során gyalogosan, esetenként, előre megbeszélve rollerrel étterembe és játszótérre vigyék a táboroztató nevelők.

22. A Szülő a táborozás során a Gyermeke által okozott kárt megtéríti. (Pl.: eszközök, játékok szándékos tönkre tétele, megrongálása, ill. elvesztése esetén.)

23. A Szülő a jelentkezéssel elismeri, hogy a Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta. Tudomásul veszi, és kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Lurkó Kuckó Táborában, foglalkozásain készült képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Tábor népszerűsítése céljából, a Lurkó Kuckó nyilvánosan elérhető internetes oldalán a (www.lurkokucko.hu oldalon,) (továbbá a Lurkó Kuckó népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott és egyéb tájékoztató anyagokban – promóciós célokra felhasználhassa, valamint az adott turnuson résztvevő gyerekek szüleivel megossza.

24. Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.

25. A járvány miatt, az NNK ajánlása alapján készült külön tájékoztatóban megfogalmazott szabályok fokozott betartása a táborozásban résztvevők egészségének megóvása érdekében kötelező érvényű!

     

Budapest, 2023. február 5.

                                                            

 

Letölthető formátum

Vissza a XVIII. kerületi Lurkó Kuckó kezdő oldalára